xin code

  Bài viết hay nhất1
cho em xin code ghi chu day la nguoi sang lap ra forum khi re chuot vao :hongmat:
  Bài viết hay nhất2
HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management >> Change a Javascript Code
Title * : thông tin
Placement : In all the pages
Code:
$(function() {
  $("a[href='/u1']").hover(function(){showtip('NickName: <font color=red>Mr.Why</font><br>Ghi chú: <font color=#00eeff>Đây là người sáng lập ra</font> <font color=yellow>CX9X</font>');},function(){hidetip();});
  /* $("a[href='link dẫn đến id']").hover(function(){showtip('nội dung bên trong tooltip');},function(){hidetip();}); */
});

nguồn c3zone
Bạn không có quyền trả lời bài viết