[Code] Tooltip đen diễn đàn đang dùng

  Bài viết hay nhất1
Demo:

Thêm vô css:

Code:
/* Tooltip */
#tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1px dotted;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
#tooltip{max-width:600px;position:absolute;background-color:#333;background-image:url(/users/2012/10/88/45/album/opacit10.png);border:0;border-radius:4px;color:#00ff33;font-family:Arial;font-size:9pt;font-weight:700;max-width:550px;padding:15px;text-align:left;z-index:999;padding:10px}
Bạn không có quyền trả lời bài viết