[code] Nhạc theo yêu cầu

  Bài viết hay nhất1
Code:
<table>
<td>
<SPAN><IMG src="http://i80.servimg.com/u/f80/14/00/66/74/chongc12.gif"/>Vip_MOD1</span>
<br>
<a href="ymsgr:sendIM?tung_chicken107"> <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=tung_chicken107&m=g&t=2" alt="Click here to chat" border="0"></a>
<span class="corners-bottom"><span></span></span><div style="height: 4px;"></div><div style="height: 4px;"></div><div class="module"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span></td>

<td> <SPAN><IMG src="http://i80.servimg.com/u/f80/14/00/66/74/chongc12.gif"/>°l||l°ADMIN°l||l°</span>

<br>
<a href="ymsgr:sendIM?tieuhoathuongdatinh1"> <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=tieuhoathuongdatinh1&m=g&t=2" alt="Click here to chat" border="0"></a>
<span class="corners-bottom"><span></span></span><div style="height: 4px;"></div><div style="height: 4px;"></div><div class="module"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
</td>

<td>
<SPAN><IMG src="http://i80.servimg.com/u/f80/14/00/66/74/chongc12.gif"/>Vip_MOD2</span>
<br>
<a href="ymsgr:sendIM?tieuhoathuongdatinh1"> <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=tieuhoathuongdatinh1&m=g&t=2" alt="Click here to chat" border="0"></a>

<span class="corners-bottom"><span></span></span><div style="height: 4px;"></div><div style="height: 4px;"></div><div class="module"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span></td>
</tr>
</table>

<img src="http://i68.servimg.com/u/f68/15/28/92/81/77234310.gif"/>

<br><div align="center">
  <p><img src="http://i26.servimg.com/u/f26/15/16/56/75/quatan11.png" width="395" height="56">
  </p><table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="820"> <tbody><tr> <td> <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/14/39/77/75/top_110.gif" border="0"></td> </tr> </tbody></table> <table id="Table_02" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="820"> <tbody><tr> <td> <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/14/39/77/75/top_le10.gif" border="0"></td> <td width="170" height="18"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=nguyenmanhhung282010&m=g&t=5" alt="Online Status" border="0">    <a href="ymsgr:sendim?tieuhoathuongdatinh1"> <b><font color="red">Admin</font></b></a></td> <td> <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/14/39/77/75/top_ri10.gif" border="0"></td> </tr> </tbody></table> <table id="Table_03" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="820"> <tbody><tr> <td> <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/14/39/77/75/top_210.gif" border="0"></td> </tr> </tbody></table><table id="Table_04" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="820"> <tbody><tr> <td> <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/14/39/77/75/left10.gif" border="0"></td> <td width="241" height="190">

<center><center>
<a href="        "><img src="http://i66.servimg.com/u/f66/15/16/56/75/canhac10.jpg" border="0" width="241" height="69"></a>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="241" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MjAxMS8wMS8wMi85LzUvInagaMEOTUxYzM1MDU4ODk5MDM0MGNmOGQ1MzU3ZDk4OWQzZmMdUngWeBXAzfFnDqnUgQ8O0IELhdUngqFdUngIFRow6JdUngfELhdUngrFdUngZyBDxrDhdUng51dUngZ3x0mUsICnVlfDM"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MjAxMS8wMS8wMi85LzUvInagaMEOTUxYzM1MDU4ODk5MDM0MGNmOGQ1MzU3ZDk4OWQzZmMdUngWeBXAzfFnDqnUgQ8O0IELhdUngqFdUngIFRow6JdUngfELhdUngrFdUngZyBDxrDhdUng51dUngZ3x0mUsICnVlfDM" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="241" height="61"></object><br>
<center>
<a href="http://www.thptso1baoyen.org/f60-forum"><img src="http://www.nhacso.net/Images/khachhang/yeu-cau-nhac.gif" border="0" width="162" height="32"></a>

</center></center></center></td> <td> <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/14/39/77/75/center10.gif" border="0"></td>
<td width="716" height="190"><p class="style8"><font color="blueviolet" face="verdana"><img src="http://i21.servimg.com/u/f21/15/51/28/97/35ea4412.gif" width="21" height="21"><span style="color: RoyalBlue;"> Người yêu cầu: </span></font><font face="verdana"><span class="style12">: </span></font><span style="color: Red;">Admin</span><br>

  <font color="blueviolet" face="verdana"> <img src="http://i21.servimg.com/u/f21/15/51/28/97/subfor10.gif" width="20" height="20"></font><font face="verdana"><span class="style10"><span style="color: RoyalBlue;">Người nhận: </span>: </span></font><strong><font color="Magenta">All4rum

</font></strong><font color="Magenta"><br>
  <font color="blueviolet" face="verdana"> <img src="http://i21.servimg.com/u/f21/15/51/28/97/fansig10.gif" width="23" height="18"></font><font face="verdana"><span class="style10"><span style="color: RoyalBlue;">Ca Khúc</span>:</span> </font><font style="color: DarkGreen;" color="Magenta"><b>Yêu Cô Bạn Thân - Thể Hiện: Bằng Cường</b></font><b> </b> <br>
    <font color="blueviolet" face="verdana"><img src="http://i21.servimg.com/u/f21/15/51/28/97/vip_th10.gif" width="25" height="25"></font><font face="verdana"><span class="style10"><span style="color: RoyalBlue;">Với Lời Nhắn:</span>: </span></font><strong><span class="style2"><span style="color: Purple;">"Bài này nghe êm phết»!!!"</span>

</span></strong></font></p>

<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><font color="Magenta">  </font></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><p><span class="style8"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><font color="Magenta"><font face="verdana"><a href="http://thienmonhoi.forumn.biz/html-h96.htm" target="_blank"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><font color="Magenta">  </font></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></a></font></font></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></td>
<td width="21" height="190"> <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/14/39/77/75/right10.gif" border="0"></td> </tr> </tbody></table>
<table id="Table_05" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="820"> <tbody><tr> <td> <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/14/39/77/75/bot10.gif"></td> </tr> </tbody></table>

 
  </div>

<img src="http://i68.servimg.com/u/f68/15/28/92/81/77234310.gif"/>
  Bài viết hay nhất2
cho em xin code giống như forum anh được không
  Bài viết hay nhất3
Như thế đó, bạn copy rồi dán vào chỗ thích hợp của forum bạn thui mà
  Bài viết hay nhất4
Bạn không có quyền trả lời bài viết