[FM]Slide ảnh đẹp cho diễn đàn.

  Bài viết hay nhất1
Demo:http://camxuc9x.yourme.net/h95-page
Dạng 1:
  • code:

Code:
<center><embed type="application/x-shockwave-flash"    AllowScriptAccess="never"  height="283" width="500"    src="http://www.fileden.com/files/2011/4/25/3121936/www.teen9b.yourme.net_slide2.swf"        flashvars="config=5&bcastr_flie=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif/|
http://camxuc9x.yourme.net/|http://camxuc9x.yourme.net/|http://camxuc9x.yourme.net/|http://camxuc9x.yourme.net/|http://camxuc9x.yourme.net/|http://camxuc9x.yourme.net/|http://camxuc9x.yourme.net/"    wmode="transparent"></embed></center>
Dạng 2:
  • code:

Code:
<center><embed type="application/x-shockwave-flash"
allowscriptaccess="never"
src="http://www.fileden.com/files/2011/4/25/3121936/www.teen9b.yourme.net_boitinhyeu.swf"
flashvars="pics=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://illiweb.com/fa/pbucket.gif/|
http://camxuc9x.yourme.net/|http://camxuc9x.yourme.net/|http://camxuc9x.yourme.net/|http://camxuc9x.yourme.net/|http://camxuc9x.yourme.net/|http://camxuc9x.yourme.net/|http://camxuc9x.yourme.net/|&pic_width=500&pic_height=283&stop_time=7000"
wmode="transparent" width="500" height="283"></center>

Thay link ảnh và link dẫn khi click. Chỉnh thông số width và height cho phù hợp.
  Bài viết hay nhất2
Hay lắm bạn .
  Bài viết hay nhất3
thanks
  Bài viết hay nhất4
a
  Bài viết hay nhất5
Cảnh báo ko spam link tinh :dappha:
  Bài viết hay nhất6
xem nèo
  Bài viết hay nhất7
?????
  Bài viết hay nhất8
dc éo đâu. đăng lih tih
  Bài viết hay nhất9
Bạn không có quyền trả lời bài viết