[FM] Trang chủ Teen

  Bài viết hay nhất1
Có chữ tự chạy, đơn giản, xấu.

demo:


Code:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>-:|:-Welcome to Teen9B FORUM Teen!-:|:- </TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<center><a href="http://www.teen9b.tk/forum"><img src="http://img.hagiangvui.org/womenday_header.1.0.2.jpg" border="0"></a><br></center>
<script language="Javascript">
msg = new Array(); msg[0] = "<H2><center>DIỄN ĐÀN Teen9B!</center> <br></H2>";
msg[1] = "<center>Giữa một cộng đồng dành cho Teen9B...<br><font face='Tahoma' color='#FFFFFF'>Hãy chọn cho mình một phong cách...</font> <br>Một cộng đồng...</center> ";
msg[2] = " <br><center>Tại Teen9b</center <br><font face='Tahoma' color='#0066ff'><center><b>Chào mừng bạn gia nhập Teen9B</center></b></font><br><center>Nơi để bạn có thể cảm nhận được niềm vui,sự thân thiện của mọi người nơi đây.</center> <br> ";
msg[3] = "<center>Hãy cùng nhau xây dựng ngôi nhà Teen9B nha mọi người và ngày thêm lớn mạnh nhé !</center>";
msg[4] = "<h1> <center><font face='Tahoma' color='#FF0000'>http://www.teen9b.tk/forum</font><center></h1> ";
msg[5] = " <font face='Tahoma' color='#FF0000'>http://www.teen9b.tk/forum/";

text1 = "";
text2 = ""; count = 0; count2 = 0;
text = msg[0].split("");

function writetext() { text1 = text2 + "<font color='#ffffff'>" + text[count] + "</font>";
text2 += text[count];
document.all["nothing"].innerHTML = text1;
if (count < text.length-1){
count++;
setTimeout('writetext()', 25);
}
else { count = 0;

if (count2 != 4) { count2++;
text2 += "<p>"; text = eval('msg['+count2+'].split("")');
setTimeout('writetext()', 25);
}
}
}
</script>
</HEAD>

<BODY text="#ffffff" bgColor="#000000" onLoad="writetext()">


<table align="center"><div id="nothing" style="width:'800px'; height:'300px'; font-family:'courier new'; font-weight:'bold'"></div>
</table>
<script language="Javascript">
if (document.all){
Cols = 9;
Cl = 50; Cs = 100; Ts = 10; Tc = '#008800';
Tc1 = '#00ff00'; MnS = 22; MxS = 25; I = Cs;

Sp = new Array();
S = new Array();
Y = new Array(); C = new Array(); M = new Array();
B = new Array();
RC = new Array();
E = new Array(); Tcc = new Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);
document.write("<div id='Container' style='position:absolute; top:0; left+Cs+"'>");

for (i=0; i < Cols; i++){ S[i] = I += Cs; document.write("<div id='A' style='position:absolute; top:0; font-family:Arial;" +
"font-size:" + Ts + "px; left:" + S[i] + "; width:" + Ts + "px;" +
"height:0px; color:" + Tc + "; visibility:hidden'></div>");
}
document.write("</div>");
}

for(j = 0; j < Cols; j++){
RC[j] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl); for(i=0; i < RC[j]; i++){
B[i] = ""; C[i] = Math.round(Math.random())+' '; B[0] += C[i];
}
M[j] = B[0];
Y[j] = 0;
Sp[j] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS);
}

function Cycle(){
Container.style.top = window.document.body.scrollTop;
for (i=0; i < Cols; i++){
var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length); E[i] = '<font color='+Tc1+'>'+Tcc[r]+'</font>'; Y[i]+=Sp[i];
if (Y[i] > window.document.body.clientHeight) {
i2 = 1 + Math.round(Math.random()*Cols);
RC[i2] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl);
for(i3 = 0; i3 < RC[i2]; i3++){ B[i3] = "";
C[i3] = Math.round(Math.random())+' ';
B[0] += C[i3];
}
M[i] = B[0];
Y[i] = -Ts*M[i].length/1.5; Sp[i] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS); A[i].style.visibility = 'visible';
}
A[i].style.top=Y[i];
A[i].innerHTML=M[i] + ' ' + E[i]; }
setTimeout('Cycle()',100)
}

Cycle();
</script>
<center>
  <p><a href ="http://www.teen9b.tk/forum"><font size="6" color=#FFFF00>Click Vào Forum !!!</a> <br>
    <br>
    <strong><br>
    <font size="3" color=#ffffff>::...Http://www.teen9b.tk - TEEN9B FORUM FOR Teen...::</strong></p>
  <p> </p>
  <p> </p>
</center>

</BODY>
<!--<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/mqZVpFJgZ7" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&autostart=true" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=UQBeM6ODQw" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1"></embed></object> -->

<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/1dAds6xj1f" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&autostart=true" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/rClf3KiNrn" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1"></embed></object>
</OBJECT>
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>
</HTML>
Bạn không có quyền trả lời bài viết