[FM] level hình người diễn đàn đang dùng

  Bài viết hay nhất1
Thanh level classic

Cách làm:

B1: vào User & Group\profile:
Profile "Tổng bài gửi" đổi tên thành "Posts"
"Reputation" đổi tên thành "Thanked"
sao cho profile phải có đủ 3 mục này:B2:
Module >points and reputation > Point systemModule >points and reputation > Reputation > general optionsModule >points and reputation > Reputation > reputation managementB3: Display>>template>>viewtopic_body

Dán đoạn này vào nơi mình thích:
Code:

<div class="huongcoolteen9b" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</span></div>

B4: view toàn bộ code trang này:
Code:
http://www.toinhoban.com/h41-page
và tạo trang html
overall_footer dán đoạn này vào cuối:


Code:
<script src="link trang html tạo ở bước 4"></script>


Lưu ý: bác nào đang dùng icon trc nick, để tránh việc xung đột với nhau thì thay vì làm Bước 5 (B5), các bác vào chỉnh sửa file js rank icon trc nick như sau: (thử xem nó có bị xung đột không đã hẵng làm bước này)


tìm trong đó

Code:
window.onload = changeImg();

thay thành:


Code:
function changeText3(){
dir="http://i795.photobucket.com/albums/yy235/tg3sv/a1_imgs/"
var avatarname="<br>"

var xperpost="15"
var xperexp="100"
var xperreptt="22"
var xpneeded="1000"
var maxability="8000"
var aqname=""
var aq=[];
var display=[];
var level=[];
var posts=[];
var repts=[];
var ability=[];
var firstchar=[];
var petvn = new Array()
petvn[0]=<img src='"+dir+"exp_medal_045.gif'> AMATEUR";
petvn[1]=<img src='"+dir+"exp_medal_090.gif'> AMATEUR";
petvn[2]=<img src='"+dir+"exp_medal_135.gif'> KOOL";
petvn[3]=<img src='"+dir+"exp_medal_180.gif'> KOOL";
petvn[4]=<img src='"+dir+"exp_medal_225.gif'> GOOD";
petvn[5]=<img src='"+dir+"exp_medal_270.gif'> GOOD";
petvn[6]=<img src='"+dir+"exp_medal_315.gif'> PRO";
petvn[7]=<img src='"+dir+"exp_medal_360.gif'> PRO";
petvn[8]=<img src='"+dir+"exp_medal_405.gif'> PERFECT";
petvn[9]=<img src='"+dir+"exp_medal_450.gif'> PERFECT";
x = document.getElementsByTagName('div')
for(y=0;y<x.length;y++)
{
if(x[y].className == "postprofile"){
nick= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
nic= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
tks= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
posts[nick]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts</span>: </span>")[1]);
repts[nic]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points</span>: </span>")[1]);
ability[tks]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("thanks</span>: </span>")[1]);
var title1=" "
var levell=[];
var xp=[];
var firstchar=[];
xp[nick]=Math.floor(posts[nick]*xperpost/10+(repts[nic]+ability[tks]*4)*xperreptt/10)
level[nick]=(xp[nick]/xpneeded)
var exp = Math.floor((level[nick]-Math.floor(level[nick]))*xperexp)
var phansonguyen = Math.floor(level[nick]+parseInt(1));
if (phansonguyen > 10){(phansonguyen = "10")&&(exp = "99")&&(title1="(Max)")}
var width=(exp-100)
var xptogo = "100"
if(xp[nick]>0){xptogo = Math.floor(ability[tks]*19+posts[nick]*2+repts[nic])} else {aqname="none"}
var abilityperc = (Math.floor((xptogo/maxability)*100))
var width2=(abilityperc-100)
if(xptogo > maxability) {(xptogo = maxability)&&(abilityperc = "100")}
firstchar[nick]=nick.charAt(0);
aq[nick]="Unknown"
var attack= Math.floor(xp[nick]/5)
var defense = Math.floor((xptogo + xp[nick])/20)

var avatar=[];
if (phansonguyen==1)
{avatar[nick]=petvn[0]}
else if (phansonguyen==2)
{avatar[nick]=petvn[1]}
else if (phansonguyen==3)
{avatar[nick]=petvn[2]}
else if (phansonguyen==4)
{avatar[nick]=petvn[3]}
else if (phansonguyen==5)
{avatar[nick]=petvn[4]}
else if (phansonguyen==6)
{avatar[nick]=petvn[5]}
else if (phansonguyen==7)
{avatar[nick]=petvn[6]}
else if (phansonguyen==8)
{avatar[nick]=petvn[7]}
else if (phansonguyen==9)
{avatar[nick]=petvn[8]}
else if (phansonguyen==10)
{avatar[nick]=petvn[9]}
else {avatar[nick]=petvn[0]}
expss= "<div class='exp_tr'><div class='exp_td' style='background:transparent url(http://yega.game4v.vn/level_class/img/ExpBar.gif) "+width+"px 2px no-repeat;' title='EXP: "+exp+"%'> </div></div>";

abilityss= "<div class='exp_tr'><div class='exp_td' style='background:transparent url(http://yega.game4v.vn/level_class/img/SpBar.gif) "+width2+"px 2px no-repeat;' title='SP: " +xptogo+"/"+maxability+" ("+abilityperc+"%)'> </div></div>";

stats="<div class='level_class_legacy' style='display: "+aqname+";'><div class='lv_tr'><div class='lv_td'><font color='red' face='Verdana'>"+ phansonguyen +""+title1+"</font></div></div><div class='class_tr'><div class='class_td' valign='top'><font color='yellow'>"+avatar[nick]+"</font></div></div>"+expss+""+abilityss+" "
x[y].innerHTML +=stats}}
}
function start() {changeImg(); changeText3();} window.onload = start();

demo: Diễn đàn đang dùng.

Bạn không có quyền trả lời bài viết