[FM] Trang chủ thông tin và nhạc

  Bài viết hay nhất1
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title> .:. Cộng đồng Teen9B.:.</title>
<link rel="shortcut icon" href="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/439/439758h831qlcl8s.gif" />

<head>
<meta name="google-site-verification" content="uptm6aF03ppqi0OXossIAPSUxhDdbwy5fbvxaaW8DzY" />
<script type="text/javascript">if (self != top) top.location.replace(self.location)</script> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="alexaVerifyID" content="G4OmwjWPZi6QTU1iUqlWwIjumKQ" />
<!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" -->

<script language=javascript >

title_tmp1=document.title
if (title_tmp1.indexOf(">>")!=-1){
title_tmp2=title_tmp1.split(">>");
title_last="*~*"+title_tmp2[1];
title_last=title_last + "*~*" + title_tmp2[2];
}else{

if (title_tmp1.indexOf("*~*")!=-1){
title_tmp2=title_tmp1.split("*~*");
title_last="*~*"+title_tmp2[1];
if (title_last=="*~*"){title_last="*~*"};
if (title_last=="*~*"){title_last="*~*"};
}
else { title_last=" Forget Me Not Teen9B "}
}


title_new=""+title_last+""
step=0

function flash_title()
{
step++
if (step==8) {step=1}
if (step==1) {document.title='[----*'+title_new+'*----]'}
if (step==2) {document.title='[---*-'+title_new+'-*---]'}
if (step==3) {document.title='[--*--'+title_new+'--*--]'}
if (step==4) {document.title='[-*---'+title_new+'---*-]'}
if (step==5) {document.title='[--*--'+title_new+'--*--]'}
if (step==6) {document.title='[---*-'+title_new+'-*---]'}
if (step==7) {document.title='[----*'+title_new+'*----]'}
setTimeout("flash_title()",180);
}
flash_title()

</script>
<title>Club Dark-No1</title>


<!-- InstanceEndEditable -->
 
<style type="text/css">
 
<!--
 
body {
 
  background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg1011.jpg);
 
  background-repeat: repeat-x;
 
  margin-left: 0px;
 
  margin-top: 0px;
 
  margin-right: 0px;
 
  margin-bottom: 0px;
 
  background-color: #000000;
 
}
 
.font {  font-family: tahoma;
 
  font-size: 14px;
 
  color: #666666;
 
  text-decoration: none;
 
}
 
.font13 {  font-family: tahoma;
 
  font-size: 13px;
 
  color: #666666;
 
  text-decoration: none;
 
}
 
-->
 
</style>
 
<!-- InstanceBeginEditable name="head" -->
 
<style type="text/css">
 
<!--
 
.style8 {font-: bold; color: #000099;}
 
.style9 {color: #333399}
 
-->
 
.header {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #CCCCCC;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg_t1012.jpg);
  background-repeat: no-repeat;
  height: 391px;
  width: 1000px;
}
.main {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #999999;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg_foo13.jpg);
  background-repeat: repeat-y;
}
.font2 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #000000;
  text-decoration: none;
}
 
.footer {
  background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg_foo14.jpg);
  background-repeat: no-repeat;
}
.footer2 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 13px;
  color: #CCCCCC;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg_wra11.jpg);
  background-repeat: repeat;
}
.footer3 {
  background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg_b1211.jpg);
  background-repeat: no-repeat;
}
.font_header {
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.font1 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  color: #CC00FF;
  text-decoration: none;
  font-: bold;
  margin-left: 15px;
  padding-left: 15px;
}
 
.font_header a{
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.font4 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 10px;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
 
.font_header a:hover{
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FF00FF;
  text-decoration: none;
}.boder_duoi {
  border-bottom-width: thin;
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-color: #CCCCCC;
}
.gioithieu {
  background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg_gt111.png);
  background-repeat: no-repeat;
  margin-left: 25px;
  padding-left: 25px;
  margin-top: 4px;
  padding-top: 4px;
  margin-right: 2px;
  padding-right: 2px;
}
 
</style>
 

<!-- InstanceEndEditable -->

</head>


<body><div align="center">

  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="header">

    <!--DWLayoutTable-->    <tr>

      <td height="63" colspan="4" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <!--DWLayoutTable-->

        <tr>

          <td width="62" height="33"></td>

          <td width="290"></td>

          <td width="21"></td>

          <td width="150" rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font_header"><div align="center"><a href="/forum.htm">-‘๑’-  Vào Diễn Đàn -‘๑’-</a></div></td>

          <td width="150" rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font_header"><div align="center"><a href="t1-topic">-‘๑’-  Nội Quy Diễn Đàn -‘๑’-</a></div></td>          <td width="200" rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font_header"><div align="center"><a href="f51-forum">-‘๑’-  Thế giới nhạc trẻ -‘๑’-</a> </div></td>


          <td width="67"> </td>

        </tr>

        <tr>

          <td height="17"></td>

          <td rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font1"><a href="/profile.forum?mode=register&agreed=true&step=2" class="font1"><blink>.:. Đăng Kí Làm Thành Viên .:.</blink></a><br/><font color="blue">( Nhấn vô chữ bên trên để "Đăng kí")</font>
</td>

          <td></td>


          <td></td>

        </tr>

        <tr>

          <td height="7"></td>

          <td></td>

          <td></td>

          <td></td>

          <td></td>

          <td></td>

          <td></td>

          <td></td>

          <td></td>

          <td></td>

        </tr>

      </table></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="56" height="17"></td>

      <td width="515"></td>      <td width="374"></td>

      <td width="55"></td>

    </tr>

    <tr>

      <td height="3"></td>

      <td rowspan="2" align="left" valign="top" class="gioithieu"><!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion1" -->

        <table width="477" height="280" border="0">

          <caption>

            <span class="style8">.:. Thông Tin Về Diễn Đàn Teen9B .:. </span>

          </caption>

          <tr>

            <td width="150"><span class="style9">• Tên miền chính :</span></td>

            <td width="350"><span class="style9">www.teen9b.tk</span></td>

          </tr>

          <tr>

            <td><span class="style9">• Tên viết tắt :</span></td>

            <td><span class="style9">teen9b</span></td>

          </tr>

          <tr>

            <td><span class="style9">• Mục đích hoạt động :</span></td>

            <td><span class="style9">Giao Lưu - Học Hỏi - Chia Sẻ > Nhanh nhất</span></td>

          </tr>

          <tr>

            <td><span class="style9">• Ngày thành lập :</span></td>

            <td><span class="style9">23-11-2010</span></td>

          </tr>

          <tr>

            <td><span class="style9">• Ngày mở cửa :</span></td>
          <td><span class="style9">25-11-2010</span></td>

          </tr>

          <tr>

            <td><span class="style9">• Nội dung hoạt động :</span></td>

            <td><span class="style9">Nơi các bạn có thể đến để giao lưu học hỏi, làm quen, chia sẻ những ý nghĩ và cảm nhận của mình, học hỏi thêm nhiều điều bổ ích,...</span></td>

          </tr>

          <tr>

            <td><span class="style9">• Teen9B •:</span></td>

            <td><span class="style9">Đây là nơi quy tụ cho những thành viên lớp 9B và là nơi giao lưu với tất cả các bạn trong cộng đồng Teen Việt Nam</span></td>
          </tr>

          <tr>

            <td><span class="style9">• Địa chỉ :</span></td>

            <td><span class="style9">Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, Đông Triều, Quảng Ninh</span></td>

          </tr>

          <tr>

            <td><span class="style9">•Teen9B Phát triển bởi </span></td>

            <td><span class="style9">Tất cả các thành viên trong diễn đàn, nhất là những bạn đã có nhiều đóng góp cho diễn đàn và là Teen9B.</span></td>

          </tr>

          <tr>

            <td><span class="style9">• Liên hệ trợ giúp:</span></td>

            <td><span class="style9">nhock.demon9x@yahoo.com hoặc Phone: 01692984654</span></td>

          </tr>

          <tr>

           

          </tr>

          <tr>


        </table>

      <!-- InstanceEndEditable --></td>

      <td></td>

      <td></td>

    </tr>

    <tr>

      <td height="308"></td>

      <td align="center" valign="top">

<center><font color="red"><b>○»» Nghe Nhạc Tí Cái Nào! ««○</b></font></center>
<center><embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif/360PLUS/?id=FleRk7cag3DV&displayheight=60&backcolor=0x000000&frontcolor=0xFFFFFF&lightcolor=0xFFFF00&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=false&repeat=false;volume=100&height=240" width="280" height="240" /></embed></center><br />
    </td>

      <td></td>

    </tr>

  </table>

</div><div align="center">

  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer">

    <!--DWLayoutTable-->

    <tr>

      <td width="1000" height="14"></td>

    </tr>

  </table>


</div><div align="center">

  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer2">

    <!--DWLayoutTable-->

    <tr>

      <td width="1000" height="35" align="center" valign="bottom" class="font7">Diễn đàn hiển thị tốt nhất ở <a href="http://download.mozilla.org/?product=firefox-4.0.1&os=win&lang=vi" class="postlink" target="_blank"><b>FireFox</b></a> và độ phân giải là 1280x1024</td>

    </tr>

  </table>

</div><div align="center">

  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer3">

    <!--DWLayoutTable-->

    <tr>

      <td width="1000" height="40"></td>

    </tr>

 
<!--DWLayoutTable-->
 
    <tbody><tr>
 
      <td width="1000" height="40"></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
</div>
 
<script>
var bar = 0
var line = "||"
var amount ="||"
count()
function count(){
bar= bar+ 1
amount =amount  +  line
document.loading.chart.value=amount
document.loading.percent.value=bar+"%"
if (bar<100)
</div></form></body></html>
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"><font color="black"> forumvi.com</font></a></script></body></html>
 


 
 <DIV style="Z-INDEX:0; LEFT: 20px; RIGHT:20px; POSITION: absolute; TOP:450px; HEIGHT: 1px"><EMBED
src=http://imgfree.21cn.com/free/flash/16.swf width=1200 height=370
type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" menu="false"
quality="high"></DIV>
  Bài viết hay nhất2
AvatarThanh levelThong tin thanh vien
align="right, left, center" để dàn ngang. Dùng valign="top, center, bottom" để dàn dọc.
Bạn không có quyền trả lời bài viết